Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

De Vogelbeschermingswacht

Start seizoen 2022 – 2023: Dinsdag 13 september 2022

U bent van harte welkom als lid of donateur van deze vereniging. Momenteel telt de vereniging circa 485 leden en ongeveer 200 donateurs.

Als lid ontvangt u dit blad vier maal per jaar en u bent welkom op alle activiteiten. De contributie bedraagt vanaf 2020 minimaal € 25,– (meer mag natuurlijk altijd!). De gezinscontributie voor een tweede (enz.) gezinslid bedraagt vanaf 2020 minimaal € 15,–.

Geeft u de voorkeur aan het donateurschap, dat m.i.v. 2015 minimaal € 8,– per jaar kost (meer mag natuurlijk altijd!), dan ontvangt u twee maal per jaar de nieuwsbrief “de Kieftenpul” en een gratis uitnodiging voor de twee maal per jaar te houden grote film- of diavoorstelling (zie verder de pagina met activiteiten).

Data: Startdatum ledenavond 13 september 2022 om 19.30 uur

Voor meer informatie en inschrijfformulier: Vogelwachtbescherming Zaanstreek

 

 

 

 

De Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” werd opgericht op 17 april 1943. De belangrijkste reden voor de oprichting was destijds de noodzaak om het rapen van eieren aan banden te leggen. Een bezigheid, die in de oorlogsjaren een dermate grote omvang had aangenomen, dat de vogelstand ernstig werd bedreigd.

In de loop der jaren bleek echter dat er andere bedreigingen voor de vogelstand voor in de plaats kwamen. Denk maar aan de uitbreidingen van woonwijken, de groei van het aantal en de omvang van industrieterreinen, de aanleg van nieuwe wegen of de verbreding van bestaande wegen etc. Dat alles ging veelal ten koste van de unieke veenweidegebieden in het werkgebied van de vereniging.

Die veenweidegebieden verdienen de broodnodige bescherming omdat naar mate die gebieden worden aangetast ook de vogelstand daar aantoonbaar het slachtoffer van is. Daarbij moet goed worden bedacht dat deze veenweidegebieden van internationale betekenis zijn. Zij dienen in de zomer namelijk als broedgebied voor vogels die de rest van het jaar zuidelijker vertoeven. Daarnaast dienen ze in het voor- en najaar als tijdelijk rustpunt voor trekvogels op hun vlucht vanuit het verre zuiden naar hun broedgebieden in het noorden (o.a. Scandinavië, Rusland), en weer terug.

Tenslotte wordt het gebied ook gebruikt als overwinteringsgebied door vogels die de zomermaanden in noordelijker streken doorbrengen.

Die internationale dimensie is in de doelstelling van de vereniging ook terug te vinden door de vermelding dat het niet alleen gaat om het leefmilieu in de Zaanstreek zelf maar ook daarbuiten.