Statuten

 PDF: Statuten SBBW               

Artikel 1
1.De Stichting draagt de naam: STICHTING BEWONERSINITIATIEF BUURTCENTRUM WORMERVEER.
2.Zij heeft haar zetel in Wormerveer, gemeente Zaanstad.

Doel
Artikel 2
1.De stichting heeft ten doel het exploiteren van een gebouw in Wormerveer ten behoeve van de ontmoeting, dienstverlening, het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding in Wormerveer en verder al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bijeenkomsten, cursussen, vergaderingen, informatiebijeenkomsten en evenementen van zowel algemeen belang of prive-belang te faciliteren in Wormerveer en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

Artikel 3
1.Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen bestuurders.
2.De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3.De bestuurders worden voor een periode van drie jaar benoemd. Zij zijn aan het einde van hun benoemingsperiode onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.
4.In geval van vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5.De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur kan de vergoeding van bepaalde kosten aan een maximum binden of daaraan voorwaarden verbinden.
Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4
1.Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2.Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3.Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van en ander verbindt.
4.Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 5: vergaderingen
1.De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2.Jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3.Verder worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4.De oproeping tot een vergadering gebeurt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbericht per brief of email.
5.Een oproepingsbericht bevat behalve de plaats en het tijdstip van de vergadering de te behandelen onderwerpen.
6.De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezaig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
7.De secretaris maakt van de vergaderingen een besluitenlijst en desgevraagd een notitie van de belangrijkste overwegingen bij een besluit. Bij afwezigheid van de secretaris bepaalt de vergadering wie als secretaris optreedt ter vergadering. De besluitenlijst wordt vastgesteld in de eerstvolgende vergadering, maar kan ook spoedshalve buiten vergadering wordt vastgesteld door een unanieme instemming door middel van een e-mail bericht van alle in functie zijnde bestuurders.
8.Toegang tot de vergadering van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en diegenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Artikel 6: besluitvorming
1.Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is.
2.Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerdere vergadering. In deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige bestuurders worden besloten over de onderwerpen, die op de eerdere vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de bedoelde nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
3.Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mist met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen of houden van de vergadering niet in acht genomen.
4.Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een verslag opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als besluitenlijst wordt bewaard.
5.Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden bestuursbesluiten genomen met de helft plus één van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6.Alle stemmingen in een vergadering gebeuren mondeling, tenzij één of meer van de bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Een schriftelijke stemming gebeurt met behulp van ongetekende gesloten briefjes.
7.Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8.In alle geschillen over stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 7. Einde bestuurslidmaatschap
Een bestuurder houdt op bestuurslid te zijn:
a.Door zijn overlijden,
b.Door de ontbinding van de stichting,
c.Door zijn aftreden,
d.Door zijn ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders,
e.Door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen,
f.Door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Vertegenwoordiging
1.Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2.De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie de voorzitter.
3.Tegen een handelen in strijd met artikel 4, leden 2 en 3, kan tegen derden beroep worden gedaan.
4.Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders alsook aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9. Boekjaar en stukken
1.Het boekjaar van de stichting loopt van 1 augustus tot 1 augustus.
2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zo te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3.Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de balans en staat van baten en lasten van de stichting op te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4.Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
5.De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mist de overbrenging plaats vindt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 10. Reglement
1.Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur nadere regeling behoeven.
2.Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3.Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4.Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 6 van toepassing.

Artikel 11. Commissies en werkgroepen
1.Commissies en werkgroepen worden ingesteld door het bestuur. Het bestuur benoemt ook de leden ervan.
2.Commissies en werkgroepen hebben de taak, zoals het bestuur die in een bestuursvergadering heeft vastgesteld.
3.Al hetgeen commissie en werkgroepen verder betreft kan het bestuur in de instellingsvergadering of in een latere bestuursvergadering aanvullend besluiten.

Artikel 12. Statutenwijziging
1.Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn.
2.De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte verlijden.
3.De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te zenden aan het betreffende kantoor van het handelsregister.

Artikel 13. Ontbinding en vereffening
1.Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2.Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3.Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4.Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5.Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.
6.Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek van toepassing.
Slotbepaling

Artikel 14
1.In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2.Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk document op papier of digitaal document en per brief of email verzonden.
3.Het eerste boekjaar van de stichting vangt aan op de datum van deze acte en eindigt op 31 juli 2015.
Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting voor de eerste maal als bestuurders optreden:
1e D.G. de Hen
2e J.D. de Haas
3e. M. Pasman
4e. J. de Kok
5e. T. Ebbenhorst
6e. J. Knopjes
7e. A. Nijhof
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.