Missie en visie

Missie

Waar staat buurtcentrum de Lorzie voor?

De Lorzie is een vrijwillig gedragen bewonersinitiatief dat het welzijn wil bevorderen van de inwoners van met name Wormerveer. De Lorzie wil bijdragen aan het versterken van sociale cohesie in de buurt en het doorbreken van het isolement van kwetsbare bewoners. Het bestuur van de Lorzie gelooft in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau en in de talenten en mogelijkheden van ieder mens. Het maakt ons niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of waar je mee worstelt.

De Lorzie geeft je de ruimte. De Lorzie wil de onderlinge contacten tussen buurtbewoners stimuleren door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten. De Lorzie wil een vanzelfsprekende vaste waarde zijn voor diverse (groepen van) wijkbewoners.

Een voor jong en oud bekende centrale plek, die naast gelegenheid tot sociaal contact voor een ieder een breed scala aan ontplooiingsmogelijkheden biedt. De Lorzie wil een huis zijn dat zekerheid biedt aan mensen die daaraan behoefte hebben, zodat De Lorzie voor hen een centrale plek kan zijn in hun leven.

 

Visie

Waar gaan we voor met buurtcentrum de Lorzie?

Faciliteren: De Lorzie biedt ruimte voor een boeiend, inspirerend en gevarieerd activiteitenaanbod met ontmoetingen, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten van bewonersinitiatieven uit de wijk. De Lorzie brengt buurtinitiatieven bij elkaar en organiseert soms ook overkoepelende activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning.

Verhuren: Binnen het pand van de Lorzie is het mogelijk dat verenigingen en individuen ruimtes huren, waardoor leden en anderen (individuen) elkaar kunnen ontmoeten. De Lorzie hanteert de hoogste standaarden van veiligheid, hygiëne, klantvriendelijkheid en heeft tegelijkertijd een lage drempel voor toegankelijkheid. Het doel is om in 2023 een complete bezetting te bereiken van het gebouw, met maatschappelijke huurders en het volop benutten van alle ruimtes in het drie verdiepingen tellende pand.

Maatschappelijk actief: De Lorzie werkt actief samen met andere ontmoetingscentra en maatschappelijke organisaties in de wijk. Zij doet dit in een maatschappelijk samenwerkingsverband rondom een aantal duidelijk omschreven doelen. Hierin is de Lorzie een belangrijke initiatiefnemer.

Verbindend: Voor vrijwilligers biedt de Lorzie een plek waar talenten gecreëerd c.q. tot ontplooiing gebracht kunnen worden. Ook hiervoor geldt: De Lorzie geeft je de ruimte. De Lorzie bouwt een vrijwilligersnetwerk op met actieve buurtgenoten vanuit verschillende achtergronden en kwaliteiten voor het uitvoeren van beheer en van overkoepelende activiteiten.

Financieel gezond: De exploitatie wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van partnerorganisaties, maatschappelijke en commerciële verhuur, baromzet, subsidie van gemeente Zaanstad en projectsubsidies van fondsen.